Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

 

Ο ιστότοπος  "www.dimitrafotoujewelry.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με τη διακριτική ονομασία Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ και εκπροσωπείται νόμιμα . 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για χάρη του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Dimitra Fotou jewelry το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimitrafotoujewelry.gr.Καθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται η κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση .Εαν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει με ευθύνη του να απεχει από την επίσκεψη ,τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού κατάστηματος . 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όροι χρήσης:

Η Dimitra Fotou jewelry διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί η να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού κατάστηματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα .

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα :

Η Dimitra Fotou jewelry δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Dimitra Fotou jewelry όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές.Η εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατα κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

Περιορισμός ευθύνης:

Η Dimitra Fotou jewelry στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιοδήποτε τυχόν βλάβη η ζημιά  προκειψει  από την ακύρωση παραγγελιών από τη μη εκτέλεση η από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτειθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία την διαθεσιμότητα η μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας όποτε και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ευθύνη.Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο ( πληροφορίες,ονόματα,φωτογραφίες,απεικονίσεις)τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδυκτιακου τόπου όπως ακριβώς έχουν .Σε καμία περίπτωση η Dimitra Fotou jewelry δεν ευθύνεται αστικώς η ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος η τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία η μη , τη χρήση του διαδυκτιακου τόπου η και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η και προϊόντων η και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η και από τυχαία μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα η και υπηρεσίες η και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένου και των διακριτικών τίτλων , σημάτων,  γραφικών φωτογραφιών,σχεδίων κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Dimitra Fotou jewelry και προστατεύονται κατα τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαιου των διεθνών συμβάσεων η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Dimitra Fotou jewelry έχει λάβει άδεια χρήσης για δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.Απαγορευεται οποιαδήποτε αντιγραφή , μεταφορά η μια δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος .Η αναπαραγωγή, επανέκδοση , φόρτωση , ανακοίνωση , διάδοση η μετάδοση η οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο η μέσο για εμπορικούς η άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.Τα ονόματα , εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα "Dimitra Fotou jewelry "η τα προϊόντα η τις υπηρεσίες της η τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακα στοιχεία της η τρίτων μερών αντίστοιχα  προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια η δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη πελάτη 

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες , τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πολιτική τιμών:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.